สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 415
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,037,972
  วัดพุทไธศวรรย์

  
 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับ เมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มี ชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "ตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก" ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรด ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตำบล ซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คงจะได้โปรด ให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง อนึ่ง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่า ทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย

ปรางค์ประธาน
ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่บนฐานไพที โดยอยู่กึ่งกลางเขตพุทธาวาส บริเวณข้างปรางค์ประธานมีมณฑป  2 หลัง คือ มณฑปพระปลัด ซ้ายและขวา ภายในประดิษฐานพระพุธรูปปูนปั้น ด้านนอกปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตลอดแนว ฐานไพทีมีบันไดทางขึ้น  2 แห่ง บันไดด้านหน้าขึ้นสู่มุขเด็จ ซุ้มคูหาข้างมุขเด็จประดิษฐานพระรูปพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนองค์เดิมที่เป็นเทวรูปพระเจ้าอู่ทองนั้นได้อัญเชิญมายังปราสาท พระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในปรางค์ประธาน บริเวณผนังด้านข้างประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทปูนปั้น กึ่งกลางปรางค์มีเจดีย์ขนาดเล็กซึ่งบรรจุพระบรมสาริกธาตอยู่ภายใน บริเวณด้านหลังประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระวิหารหลวง
เป็นพระวิหารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าปรางค์ประธาน ส่วนท้ายพระวิหารเชื่อมต่อเนื่องกับระเบียงคดที่ล้อมรอบปรางค์ประธาน ฐานพระวิหารหลวงประดับบัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนบนที่เป็นหลังคาและผนังได้ชำรุดลงไป
พระวิหารพระพุทธไสยาสน
ตั้งอยู่ด้านข้างปรางค์ประธาน ผนังบางส่วนและหลังคาได้ชำรุดลงไป ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ศิลปะอยุธยาตอนต้น ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม
พระวิหารโถง
ตั้งอยู่ด้านข้างพระวิหารหลวง เป็นพระวิหารที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในประดิษฐานพระประธานและพระอันดับ
พระอุโบสถ
เป็นพระอุโบสถที่ได้บูรณะ ภายนอกล้อมรอบด้วยเสมาหินชนวนคู่ขนาดใหญ่ ประดับกระจก ตั้งอยูบนฐานปูนปั้นรูปบัวกลุ่มส่วนล่าง เป็นฐานสิงห์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยาทั้งสามองค์
ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
เป็นตำหนักที่ประทับของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย ช่องหน้าต่างชั้นล่างโค้งยอดแหลมแบบตะวันตก ชั้นบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก ไตรภูมิ และภาพตำนาน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ไปนมัสการพระพุทธบาทที่ลังกาทวีป ปัจจุบันภาพจิตรกรรมมีสภาพเลือนลางไปมาก
เจดีย์ย่อมุม
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณ ส่วนบนมีซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน นับเป็นเจดีย์ย่อมุมที่มีความสวยงามองค์หนึ่ง


Engine by MAKEWEBEASY